Bakalářské studium

Akreditované studijní programy:

-          Výroba a ekonomika ve strojírenství

-          Teoretický základ strojního inženýrství


Výroba a ekonomika ve strojírenství

-          Absolvent bakalářského studijního programu bude mít uplatnění především při řešení dílčích úkolů konstrukčního a technologického charakteru, které ovlivňují jak volbu výchozího materiálu vyráběných komponentů, energetické nároky na jejich zpracování, ale také základní podmínky efektivní strojírenské výroby včetně požadavků ekologie a bezpečnosti práce. Tento studijní program má jeden studijní obor a to:

Technologie, materiály a ekonomika strojírenství

-          Studijní obor umožní studentům prohloubit získané základní znalosti z technologií využívaných ve strojírenských výrobních procesech (slévání, tváření, svařování, tepelné zpracování strojírenských materiálů, konvenční i nekonvenční technologie obrábění, montáže a povrchových úprav strojírenských výrobků) včetně jejich automatizace. Odborný profil studenta bude dále prohlubován v přednáškách a seminářích v předmětech zabývajících se volbou konstrukčních a nástrojových materiálů včetně jejich zkoušení, strojírenské metrologie, managementu kvality, technické diagnostiky a defektoskopie.  Důraz je kladen na počítačově podporovanou přípravu výroby (CIM – Computer Integrated Manufacturing), včetně projektování strojírenských výrobních procesů, možností jejich racionalizace. V rámci studia získají absolventi znalosti z oblasti nástrojů a metod řízení a ekonomiky výrobních procesů.

-          Obor je v závěrečné etapě studia rozdělen do tří zaměření a to na strojírenskou technologii, nauku o materiálu a ekonomiku. V těchto oblastech studenti získají širší odborné znalosti.

Absolventi oboru „Technologie, materiály a ekonomika strojírenství“ mohou najít uplatnění v širokém spektru strojírenských a průmyslových podniků, a to jak v technických, předvýrobních, výrobních, zásobovacích, marketingových, ekonomických a logistických útvarech podniku.


Teoretický základ strojního inženýrství

Teoretický základ strojního inženýrství je především přípravou pro další studium v navazujícím magisterském studijním programu Strojní inženýrství. Na Fakultě

strojní Českého vysokého učení technického v Praze bude do navazujícího studijního programu přijímán bez přijímacích zkoušek. Absolventi získají z předmětů obecného teoretického základu (matematika, konstruktivní geometrie, fyzika, chemie, počítačová grafika) a průpravných teoretických předmětů s užší vazbou na strojní inženýrství (mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí, nauka o materiálu, termomechanika a hydromechanika) znalosti na inženýrské úrovni, která jim umožňuje nejen jejich praktickou aplikaci při užívání ale i další rozvoj v inženýrských aplikacích. Získají rovněž solidní základy technologie, stejně jako základy práva a ekonomiky. Součástí výuky je zvládnutí technického cizího jazyka na střední úrovni. Součástí výuky jsou také humanitní předměty a tělesná výchova.


 Bezoborový studijní program

Posluchači mohou být přijímáni do tohoto bakalářského studijního programu přímo nebo mohou přestoupit po prvním ročníku z kteréhokoliv programu na FS ČVUT v Praze. Programy „Strojírenství“ se standardní dobou studia čtyři akademické roky a „Teoretický základ strojního inženýrství“ se standardní dobou studia tři roky mají stejné studijní plány prvního až třetího ročníku. Od prvního semestru však musí posluchači programu TZSI

zapisovat k povinným obecným teoretickým předmětům a průpravným teoretickým předmětům volitelné předměty tzv. úrovně A (alfa). Základní zkoušky z těchto předmětů

mají bakalářskou úroveň a volitelná a úspěšně zvládnutá kombinace základní zkoušky a zkoušky na úrovni A je pak zkouškou na magisterské (inženýrské) úrovni. Do studijního programu „Teoretický základ strojního inženýrství“ tak mohou přestoupit v průběhu studia

posluchači studijního programu „Strojírenství“, kteří úspěšně absolvovali všechny volitelné předměty typu A (alfa).